Ponuka elektro revizií

 
Odborné prehliadky a skúšky  vyhradených technických zariadení  sa vykonávajú:

- pred uvedením do prevádzky,
- počas prevádzky,
- po oprave,
- po odstavení dlhšom ako 1 rok,
- po zákaze činnosti orgánom štátneho odborného dozoru.


Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických sa vykonávajú, aby sa predišlo možnému úrazu el. prúdom, znížilo sa riziko požiarov a porúch zariadenia. 

Východiskové revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500:1990 - zmeny, STN 33 2000-6:2007 vykonávame na novej elektrickej inštalácii, prípadne po úprave už existujúcich elektrických inštalácií, pred uvedením zariadení do prevádzky.

Periodické revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500:1990 - zmeny, STN 33 2000-6:2007 vykonávame  počas prevádzkovania zariadenia používateľom v pravidelných intervaloch, kde sa určuje technický stav zariadenia. 

Revízie bleskozvodov a aktívnych bleskozvodov v zmysle STN EN 62305 1-4:2007  a STN 34 1398:2014 vykonávame revíziu bleskozvodových sústav, aktívnych bleskozvodov, merania na zemničoch na objektoch a meranie rezistivity pôdy.

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600:1996 vykonávame na  elektrickom ručnom náradí, ako sú vŕtačky, brúsky, prenosné svietidlá, predlžovacie prívody, atď.

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania v zmysle STN 33 1610:2002 vykonávame na elektrických spotrebičoch pre kancelárske použitie, ako sú počítače, monitory, tlačiarne, kopírky atď. alebo spotrebiče pre použitie v domácnostiach, ako sú sporáky, variče, chladničky, bojlery, čerpadlá atď.

Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204-1:2007 vykonávame na elektrických strojoch a zariadeniach používaných v priemysle, ako sú výrobné linky, obrábacie stroje a iné priemyselné zariadenia.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode