Obytné budovy

Od roku 1994 vstúpila u nás do planosti európska špecifikácia STN ES 59009 - Prehliadky a skúšanie elektrických inštalácií v obytných budovách, ktorá je určená ako návod na východiskovú revíziu a na pravidelné prehliadky elektrických inštalácií v obytných budovách, aby sa zabezpečila bezpečnosť používateľov takejto budovy, bezpečnosť dobytka a majetku pri prvom pripojení elektrickej inštalácie na napätie (východisková revízia) a následne pri jej zvyčajnom používaní (pravidelné prehliadky a skúšanie). Táto špecifikácia ďalej obsahuje metodiku na vykonávanie prehliadok a skúšanie s následným vykonaním záznamov zistených nezrovnalostí, poškodenia, zhoršenia a nebezpečných stavov a taktiež formu vypracovania dokumentácie záznamov o príslušných podrobnostiach elektrickej inštalácie. Uvedená špecifikácia ďalej zahŕňa všeobecné informácie týkajúce sa zodpovednosti majiteľa a nájomníka a zodpovednosti vykonávateľa inštalačných prác.

Platnosť normy sa nevyžaduje na existujúce inštalácie vyhotovené pred zavedením súboru európskych noriem pre elektrické inštalácie budov podľa HD 384 CENELEC. Uvedený HD určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť novej inštalácie vrátane zmien a dodatkov existujúcej inštalácie. Všetky nové inštalácie musia byť v zhode s miestnymi právnymi predpismi a národnými normami.

Intervaly pravidelných prehliadok a skúšok sa určia podľa druhu inštalácie, spôsobu jej používania, frekvencie údržby a vonkajším vplyvom, ktorým je vystavená.

Pravidelné prehliadky a skúšky sa odporúča vykonať:

  • v intervaloch nie dlhších ako 10 rokov
  • pri zmene vlastníctva alebo nájmu

V každom prípade, nájomca alebo majiteľ obytnej budovy sú zodpovední za zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok elektrickej inštalácie.

Vypracovaná ,,Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie" je dokument, ktorý komplexne hodnotí aktuálny stav revidovanej inštalácie, obsahuje opatrenia k zisteným nedostatkom no hlavne, či je elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti schopná prevádzky. 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode